Tarieven en voorwaarden

Over tarieven en huisregels

Tarieven

Gastouderopvang Up!Kids hanteert een vast minimum uurtarief van 16,50 euro per uur (excl. bureaukosten). De exacte kosten zijn afhankelijk van het aantal kinderen, het aantal uren die u afneemt, week en/of weekendopvang en uw verdere persoonlijke wensen. 
Na een kennismakingsgesprek kan Up!Kids u een gepast voorstel doen. 
Naast de opvang uren worden reiskosten in rekening gebracht.

Ma-Vr

Vanaf 16,50 euro per uur

excl. bureaukosten

Za/Zo

Vanaf 19 euro per uur

excl. bureaukosten

Incidenteel

In overleg

excl. bureaukosten

Huisregels / voorwaarden voor de opvang

Opvang

 1. Gastouderopvang Up!Kids biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
 2. In overleg is ook buitenschoolse opvang mogelijk.
 3. Opvangdagen en tijden worden door vraagouder(s) en gastouder in overleg afgestemd.
 4. Gastouderopvang Up!Kids stemt in overleg met de vraagouder(s) een minimaal aantal opvanguren per maand af. Deze vaste contracturen worden altijd berekend. Dit zijn de minimale opvanguren die voor uw kind(eren) worden gereserveerd. Extra dagen/uren worden in rekening gebracht.
 5. Gastouderopvang Up!Kids is verplicht zich te houden aan de vastgestelde kindaantallen tijdens de opvang. Eventuele extra kindjes mogen dus alleen aanwezig zijn als de grens van het totale kindaantal niet wordt overschreden.

Uurtarief

 1. Gastouderopvang Up!kids werkt met een minimaal gezinstarief van 15,50 per uur (ongeacht het aantal kinderen en exclusief bureaukosten).
 2. Het exacte uurtarief wordt afgestemd op de situatie van de vraagouder(s) en is dus per gezin/situatie wisselend.
 3. Tariefwijzigingen worden tenminste 2 maanden van te voren aan de vraagouder(s) doorgegeven. Bij niet akkoord van deze tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Ziekte

 1. Bij ziekte van de gastouder zal zij de vraagouder(s) hierover direct informeren. Het gastouderbureau kan soms voor u proberen een vervangende gastouder te vinden. Helaas is vervanging niet altijd te garanderen. Daarom is het aan te raden zelf te zorgen voor een back-up voor dit soort situaties.
 2. Deze gereserveerde uren worden bij ziekte van de gastouder niet in rekening gebracht.
 3. De vraagouder is verplicht de gastouder op de hoogte te brengen bij ziekte van het kind.

Medicatie en allergieën

 1. Indien medicatie voor een kind noodzakelijk is, dient de vraagouder het formulier “medicijngebruik” in te vullen en te ondertekenen. De ouder blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk.
 2. Mocht een kind allergieën hebben, dan dient de vraagouder dit vooraf te melden aan de gastouder, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Veiligheid

 1. Jaarlijks vindt er een verplichte risico-inventaris plaats in de woning van de vraagouder(s). Deze wordt uitgevoerd door het gastouderbureau waar mee wordt samengewerkt. Bij deze risico-inventarisatie wordt gelet op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De vraagouder(s) is/zijn verplicht mee te werken aan deze risico-inventarisatie, anders kan de opvang in het woonhuis niet worden voortgezet.
 2. De risico-inventarisatie is voor de vraagouder(s) altijd in te zien.
 3. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie kunnen er actiepunten worden opgesteld. Deze worden met de vraagouder(s) besproken. De punten waar de gastouder zelf geen verandering in kan brengen, dienen door de vraagouder(s) uitgevoerd te worden. (Bijvoorbeeld: aanpassingen aan het huis zoals traphekjes, kindveilige stopcontacten etc.)

Vakantie/vrije dagen

 1. Vakanties en andere dagen waarop opvang niet gewenst is, dienen minimaal een maand van te voren worden doorgegeven.
 2. Vakantie en vrije dagen van de gastouder worden ook minimaal een maand tevoren doorgegeven.
 3. Vakantie en vrije dagen van de gastouder worden niet in rekening gebracht.
 4. Vakantie van de vraagouder(s) wordt wel in rekening gebracht, tenzij dit samenvalt met vakantiedagen van de gastouder.
 5. Tijdens vakantie of vrije dagen van de gastouder dient de vraagouder zelf opvang te regelen voor het kind/de kinderen. Dit kan eventueel met behulp van het gastouderbureau.

Contact vraagouder(s)

 1. Dagelijks vindt er aan het begin en bij afloop van de opvang een overdracht plaats. Hierbij wordt in het kort vermeld hoe de dag is verlopen en of er bijzonderheden zijn.
 2. Naast deze korte mondelinge overdacht wordt er ook iedere dag in het overdrachtsboekje van het kind geschreven. Zo kan er altijd nog terug gelezen worden hoe de dag verlopen is. Dit boekje ontvangt u voor aanvang van de opvang door Up!Kids.
 3. Indien de vraagouder een gesprek wenst waarbij uitgebreider over het kind gesproken kan worden, dan kan dit worden aangegeven en plannen wij een afspraak.
 4. Gedurende de opvangdag staat het vrij contact op te nemen om te vragen hoe het met het kind gaat.

Privacy

 1. De persoonsgegevens van vraagouder(s) en opvangkinderen worden niet aan derden verstrekt.
 2. Foto’s/filmpjes van opvangkinderen zullen alleen op social media worden geplaats na schriftelijke toestemming via het toestemminsformulier.
 3. I.v.m privacy van de gastouder wordt de vraagouder gevraagd op werkdagen voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond geen telefonisch contact meer op te nemen als dit niet noodzakelijk is. Dit geldt ook tijdens de vakanties en in de weekenden.

Betaling

 1. De gereserveerde uren worden halverwege de maand door de gastouder verwerkt in een online urenregistratie systeem van het gastouderbureau.
 2. De vraagouder ontvangt van het gastouderbureau de factuur en dient deze binnen het gestelde termijn te betalen.
 3. De opvangvergoeding dient uiterlijk op de laatste dag van de desbetreffende maand op de rekening van de gastouder te staan.
 4. Mocht de vraagouder niet op tijd voldoen aan de betalingsverplichting aan het gastouderbureau dan ontvangt hij/zij een herinnering.
 5. Blijft betaling na de herinnering uit, dan is gastouderopvang Up!Kids vrij om de opvang per direct stop te zetten tot de betaling is voldaan.
 6. Wanneer de vraagouder de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, wordt een incassobureau ingeschakeld. De gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de vraagouder.

Wijzigingen/opzegging

 1. Structurele wijzigingen m.b.t de opvang dienen minimaal één maand van tevoren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen een nieuw contract moeten worden opgemaakt.
 2. Als de vraagouder(s) de opvang willen beeïndigen, dient er één maand opzegtermijn in acht genomen te worden.
 3. Wanneer de vraagouder(s) het contract per direct wil(len) beëindigen, is de vraagouder nog verplicht om één maand de afgesproken uren door te betalen.
 4. Bij ongewenst gedrag vanuit de vraagouder(s) richting de gastouder, behoud Gastouderopvang Up!Kids zich het recht om de opvang per direct te beeïndigen.

Samenwerking gastouderbureau

 1. Er wordt alleen samengewerkt met geregistreerde gastouderbureaus die aansluiten bij de visie van gastouderopvang Up!Kids.
 2. Mocht tijdens de opvangperiode blijken dat de samenwerking met een gastouderbureau niet naar wens verloopt, dan is gastouderopvang Up!Kids vrij om (in overleg) met de vraagouder(s) een overstap te maken naar een ander gastouderbureau.

Deze huisregels gelden als aanvulling op de overeenkomst tussen de vraagouder(s) en de gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Up!Kids streeft naar een open en eerlijke communicatie. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Gastouderopvang Up!Kids.